Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Nyheder:

 • Rapport nr 100 Syntetiske olier til skære- og smøreolier er udgivet
 • MEL-12 Bestemmelse af koncentrationer af formaldehyd i strømmende gas er udkommet
 • Metodelisten er opdateret, februar 2024
 • Granskningsliste metodeblade, december 2023 er udgivet
 • Rapport 98 QAL3 myndighedskontrol – vejledning til myndigheder er udkommet.
 • NYT fra REF-LAB, november 2023 er udkommet.
 • MEL-13 Bestemmelse af koncentrationer af lugt i strømmende gas er udkommet
 • MEL-28 Bestemmelse af koncentrationer af aminer, nitraminer og nitrosaminer i strømmende gas er udgivet uden høring.
 • MEL-12 Bestemmelse af koncentrationer af formaldehyd i strømmende gas er sendt i høring. Høringsfrist 22-11-2023.
 • Ny version af MEL-13 lugt med ændringer markeret er lagt ud, da den gamle ikke havde markeret alle ændringer.
 • Beregningsformler til emission (rapport nr. 87) er blevet revideret (formler vedr. carbon capture anlæg er tilføjet)
 • Præstationsprøvning 2023 for  mikroforureninger, NOx, CO, CO2, SO2, O2, N2O og HCl er udkommet.
 • MEL-13 Bestemmelse af koncentrationer af lugt i strømmende gas er sendt i høring. Høringsfrist 12-10-2023.
 • NYT fra Ref-Lab juni 2023 er udkommet
 • MEL-16 kvalitetssikring af AMS og MEL-22 kvalitet i emissionsmålinger er udgivet. Høringssvar og en version med ændringer fra høringen er vedlagt.
 • MEL-10 (Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas) er revideret uden høring.  Ækvivalens faktor for Benzo[ghi]perylen er ændret fra 0,01 til 0,02, som angivet i B-værdivejledningen.
 • MEL-21 (Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH)). HPLC som alternativ analysemetode er tilføjet.
 • NYT fra Ref-Lab marts 2023 er udkommet
 • Metodebladene MEL-16 (Kvalitetssikring af AMS) og MEL-22 (Kvalitet i emissionsmålinger) er sendt i høring. (høringsfrist: 27 april 2023)
 • Granskningsliste vedr. metodeblade 2022 er udgivet
 • Notat om OTNOC målinger på affaldsforbrændingsanlæg er udgivet
 • Rapport 94 revision 3 vedr. præstationsprøvning 2022 er udgivet
 • Metodeliste oktober 2022 er udgivet.
 • Rapport 69 vedr. diffuse emissioner er revideret og udgivet.
 • Henvisningsfejl i MEL-26, modifikation 2 er rettet (i MEL-26 og i NYT fra REF-LAB). Ingen ny udgivelsesdato.
 • Ny version af Miljøstyrelsens metodeliste (juni 2022) er udgivet
 • Ny version af MEL-26, FTIR er udgivet. Modifikation 2 er blevet ændret.
 • Notat vedr. CEN/TS 17638: 2021 i forhold til MEL12: 2003 er udgivet på siden med metodeblade.
 • Ny MEL-02 er udgivet uden høring (udelukkende præciseringer)
 • Metodeliste februar 2022 er udgivet (anbefalet alternativ metode for O2 er fjernet)
 • NYT fra REF-LAB december 2021 er udkommet
 • Nyt om præstationsprøvning 2022 er tilgængeligt
 • Metodeliste (Miljøstyrelsens anbefalede metoder) er udgivet
 • Metodeblad MEL-19, HCl og HF er udgivet
 • NYT fra REF-LAB september 2021 er udgivet
 • Præstationsprøvningen og workshop for emissionslaboratorier, som var planlagt til uge 12, 2021 er udskudt til 23. og 24. september 2021.

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg. Herunder hører også måling af lugt.

Funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium varetages af FORCE Technology i samarbejde med Eurofins Miljø Luft A/S.

Velkommen til Miljøstyrelsens Referencelaboratorium (luft).

Lars K. Gram er ansvarlig leder af Referencelaboratoriet, og der er etableret en faglig projektledelse, der består af Lars K. Gram og Jørn Rokkjær.

Referencelaboratoriet har tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen, DTU, DANAK, DCE, Kommunerne, Industrien, FORCE Technology og Eurofins Danmark. Følgegruppens opgave er at prioritere Referencelaboratoriets arbejdsopgaver og vurdere resultaterne.

Akkrediterede målefirmaer i Danmark

DANAK varetager akkreditering af prøvningslaboratorier i Danmark.

DANAKs hjemmeside kan der søges på hvilke laboratorier der udfører akkrediteret luftemissionsmåling i Danmark (husk at vælge prøvning og prøvetype/emne: Emission !)

Referencelaboratoriets funktioner omfatter:

 • Udvikling af metoder til forbedring af prøveudtagning og analysemetoder.
 • Præstationsprøvninger for danske og udenlandske laboratorier.
 • Rådgivning til emissionslaboratorier, virksomheder, myndigheder og Miljøstyrelsen om prøveudtagning og analysemetoder.
 • Bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger, bekendtgørelser etc.
 • Tilrettelægge og afholde relevante kurser.
 • Gennemføre temadage / workshops om aktuelle emner.
 • Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

Referencelaboratoriet er ikke miljømyndighed !

Referencelaboratoriet kan med nedenstående begrænsninger være rådgiver for alle aktører i miljøsagen, dvs. virksomheden, miljømyndigheder, målefirmaer etc.

Kommunerne og Miljøcentrene er miljømyndighed. Det er tekst og indhold i lovgivning, virksomhedernes miljøgodkendelser og påbud, der er de gældende regler for virksomheden. Referencelaboratoriet har fået uddelegeret en rådgivnings- og vejledningsfunktion af Miljøstyrelsen.

Under udarbejdelsen af miljøgodkendelser og påbud kan der være behov for rådgivning om vilkårsformulering etc. samt fortolkning af Luftvejledningen, bekendtgørelser, direktiver og standarder. Referencelaboratoriet kan vejlede og rådgive om tekniske spørgsmål, men miljømyndigheden afgør, hvad der skal stå i miljøgodkendelsen eller påbudet.

I tvivlsspørgsmål bør miljømyndigheden altid inddrage Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen anbefaler en række målemetoder, der bør anvendes ved eftervisning af miljøkrav, og disse målemetoder bør indgå som en del af virksomhedens vilkår. Miljømyndigheden afgør, hvilken målemetode der skal benyttes til eftervisning af vilkår i miljøgodkendelsen eller af et påbud. Når denne beslutning er taget, er den en del af miljømyndighedens afgørelse, og så skal metoderne følges. Virksomheden kan eventuelt argumentere for afvigelser fra metoderne, men de skal accepteres af miljømyndigheden, før virksomheden kan tage dem i anvendelse.

Blandt de faglige indsatsområder er følgende specielt i fokus:

 • Prøveudtagning og analyse af alle forurenende stoffer, der udsendes til atmosfæren i fast, flydende eller gasformig tilstand.
 • Prøveudtagning og analyse af lugtemission som anført i Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
 • Måling af fysiske parametre som lufthastighed, temperatur og luftstrøm i emissionsafkast og måling af andre fysiske parametre, som har betydning for forbrændingsprocesser.
 • Faglig assistance til Miljøstyrelsen i forbindelse med implementering af EU direktiver.
 • Formulering af vilkår i Miljøgodkendelser.

Svartjenesten

Alle er velkomne til at henvende sig til Referencelaboratoriet og få kvalificeret svar på spørgsmål indenfor arbejdsområdet. Hvis spørgsmålet kan besvares på kort tid, er hjælpen uden beregning. Alle henvendelser skal ske via formularen som kan findes på siden “Svartjenesten“.