Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Nyheder:

 • Notat om arbejdet i WG 45 – ny standard for præstationsprøvning er opdateret (Se under Teknisk Info – standarder – Oversigt over arbejdsgrupper i CEN og ISO).
 • Rapport 85 Målekvalitet af ammoniak og saltsyre er udgivet
 • Rapport 83 fra præstationsprøvningen vedr. NH3, HCl, CO, NOX og O2 er udgivet i en revideret version
 • Høring af metodeblad MEL-13 Lugt. Høringsfrist 18 januar 2019.
 • Rapport 69 er revideret i forbindelse med den ny Lugtvejledning.
 • Høring af metodeblade MEL-24 NH3 og MEL26 FTIR. Høringsfrist: 18 december 2018.
 • Rapport: Samspil mellem metodeliste, metodeblade, standarder og akkreditering er udgivet
 • Notat om modificeret homogenitetstest er udgivet.
 • NYT fra REF-LAB februar 2018 er udkommet
 • Guide: Valg af filtre til partikler eller olietåge (Partnerskab for Renluftløsninger) er udkommet (se link til guiden under rapporter)
 • Reviderede metodeblade MEL-06 (CO) og MEL-16 (kvalitetssikring af AMS) er udgivet
 • Metodelisten er opdateret (dec. 2017)
 • Præstationsprøvning 2017 – TVOC er udgivet
 • Rapport nr 72 “Grænseværdier for anlæg til direkte tørring” er blevet revideret (nov. 2017)

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg. Herunder hører også måling af lugt.

Funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium varetages af FORCE Technology i samarbejde med Eurofins Miljø Luft A/S.

Velkommen til Miljøstyrelsens Referencelaboratorium (luft).

Lars K. Gram er ansvarlig leder af Referencelaboratoriet, og der er etableret en faglig projektledelse, der ud over Lars K. Gram består af Karsten Fuglsang og Jørn Rokkjær.

Referencelaboratoriet har tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen, DTU, DANAK, DCE, Kommunerne, Industrien, FORCE Technology og Eurofins Danmark. Følgegruppens opgave er at prioritere Referencelaboratoriets arbejdsopgaver og vurdere resultaterne.

Akkrediterede målefirmaer i Danmark

DANAK varetager akkreditering af prøvningslaboratorier i Danmark.

DANAKs hjemmeside kan der søges på hvilke laboratorier der udfører akkrediteret luftemissionsmåling i Danmark (husk at vælge prøvning og prøvetype/emne: Emission !)

Referencelaboratoriets funktioner omfatter:

 • Udvikling af metoder til forbedring af prøveudtagning og analysemetoder.
 • Præstationsprøvninger for danske og udenlandske laboratorier.
 • Rådgivning til emissionslaboratorier, virksomheder, myndigheder og Miljøstyrelsen om prøveudtagning og analysemetoder.
 • Bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger, bekendtgørelser etc.
 • Tilrettelægge og afholde relevante kurser.
 • Gennemføre temadage / workshops om aktuelle emner.
 • Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

Referencelaboratoriet er ikke miljømyndighed !

Referencelaboratoriet kan med nedenstående begrænsninger være rådgiver for alle aktører i miljøsagen, dvs. virksomheden, miljømyndigheder, målefirmaer etc.

Kommunerne og Miljøcentrene er miljømyndighed. Det er tekst og indhold i lovgivning, virksomhedernes miljøgodkendelser og påbud, der er de gældende regler for virksomheden. Referencelaboratoriet har fået uddelegeret en rådgivnings- og vejledningsfunktion af Miljøstyrelsen.

Under udarbejdelsen af miljøgodkendelser og påbud kan der være behov for rådgivning om vilkårsformulering etc. samt fortolkning af Luftvejledningen, bekendtgørelser, direktiver og standarder. Referencelaboratoriet kan vejlede og rådgive om tekniske spørgsmål, men miljømyndigheden afgør, hvad der skal stå i miljøgodkendelsen eller påbudet.

I tvivlsspørgsmål bør miljømyndigheden altid inddrage Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen anbefaler en række målemetoder, der bør anvendes ved eftervisning af miljøkrav, og disse målemetoder bør indgå som en del af virksomhedens vilkår. Miljømyndigheden afgør, hvilken målemetode der skal benyttes til eftervisning af vilkår i miljøgodkendelsen eller af et påbud. Når denne beslutning er taget, er den en del af miljømyndighedens afgørelse, og så skal metoderne følges. Virksomheden kan eventuelt argumentere for afvigelser fra metoderne, men de skal accepteres af miljømyndigheden, før virksomheden kan tage dem i anvendelse.

Blandt de faglige indsatsområder er følgende specielt i fokus:

 • Prøveudtagning og analyse af alle forurenende stoffer, der udsendes til atmosfæren i fast, flydende eller gasformig tilstand.
 • Prøveudtagning og analyse af lugtemission som anført i Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
 • Måling af fysiske parametre som lufthastighed, temperatur og luftstrøm i emissionsafkast og måling af andre fysiske parametre, som har betydning for forbrændingsprocesser.
 • Faglig assistance til Miljøstyrelsen i forbindelse med implementering af EU direktiver.
 • Formulering af vilkår i Miljøgodkendelser.

Svartjenesten

Alle er velkomne til at henvende sig til Referencelaboratoriet og få kvalificeret svar på spørgsmål indenfor arbejdsområdet. Hvis spørgsmålet kan besvares på kort tid, er hjælpen uden beregning. Alle henvendelser skal ske via formularen som kan findes på siden “Svartjenesten“.