Rapporter

På denne side kan du finde links til gennemførte og rapporterede undersøgelser fra Referencelaboratoriet. Listen indeholder også links til notater og rapporter, som er udarbejdet for Miljøstyrelsen i en anden sammenhæng end Referencelaboratoriet.

Referencelaboratoriets rapporter er udarbejdet som baggrundsrapporter for Miljøstyrelsen eller som fagligt input til en problemstilling inden for Referencelaboratoriets fagområde. Kun hvis det specifikt fremgår af rapporten, er indholdet udtryk for Miljøstyrelsens holdning. Miljøstyrelsen beslutter på baggrund af rapportens indhold, om det er påkrævet med ændringer i vejledninger og bekendtgørelser.

Rapporterne afspejler den foreliggende viden og de forudsætninger og sammenhænge,  der var på tidspunktet for udarbejdelsen. Ældre rapporter kan således være irrelevante i relation til ny viden eller ny regulering.

Klik på den rapport eller undersøgelse du er interesseret i for at downloade rapporten.

Se også Miljøstyrelsens anbefalede metoder til måling af emission (metodeliste og metodeblade)

Titel:
Ref-Lab rapport nummer:Udgivet år:
Syntetiske olier til skære- og smøreolier - Kulbrinteolier og esterolier1002024
QAL3 myndighedskontrol - vejledning til myndigheder982023
Præstationsprøvning 2023, mikroforureninger, NOX, CO, CO2, SO2, O2, N2O og HCl972023
Notat februar 2023 - Målinger under OTNOC på affaldsforbrændingsanlæg-2023
Rev. 2 gange i mar. 2023
Præstationsberegning 2022 - Beregningsopgave vedr. QAL2 og AST952022
Præstationsprøvning 2022, Lugt - Revision 3942022
Rev. sept., okt., og nov. 2022
Præstationsprøvning 2021 - NOX, CO, O2, CO2, N2O, Hg, partikler og H2O932022
Fyringsanlæg til afbrænding af husdyrgødning - Anbefalinger til dokumentation af krav til røggassens opholdstid og temperatur922020
SO3 -måling - Hvordan måles SO3 på store fyringsanlæg ved lave røggastemperaturer?912020
Dokumentation for kravet om 99% rensning for svejserøgsfiltre902020
Notat om mulig reduktion af måletiden pr målepunkt ved hastighedsmålinger - november 2019 - revideret oktober 2020-2019

NO2-tab ved NOX måling
892019
Rev. dec. 2021
Rev. mar. 2023
Præstationsprøvning 2019, kulmonoxid, nitrogenoxider og dioxin882019
Beregningsformler til emission872019
Rev. sept. 2023
Præstationsprøvning 2018, ammoniak, svovldioxid og formaldehyd862019
Målekvalitet for ammoniak og saltsyre852018
Samspil mellem metodeliste, metodeblade, standarder og akkreditering842018
Præstationsprøvning ammoniak, saltsyre, kulmonoxid, NOX og ilt832018
Rev. dec. 2018
Notat - Modifikation af homogenitetstest-2018
Guide: Valg af filtre til partikler eller olietåge (udgivet af Partnerskab for Renluftløsninger)-2018
Notat om CO grænseværdier for LCP i relation til dannelsen af PAH og dioxiner-2016
Præstationsprøvning 2017 - TVOC822017
Kontinuert Hg-måling samt validering af måleresultater (fratrækning af usikkerhed)812016
Tungmetalmålinger - Afprøvning af skyllemetode og bestemmelse af absorptionseffektivitet802016
Præstationsprøvning 2015 - Partikler og røggasser792016
Test af DAHS ved QAL2 og AST - Signalveje og beregninger af AMS data-2016
Beregning af SO2 emissionen fra fyringsanlæg782015
Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes?772015
Metoder til udførelsen af feltobservationer af lugt762015
Sammenligning af følsomhedsfaktorer anvendt ved lugttærskelbestemmelser
752015
Præstationsprøvning 2014 - Ammoniak og saltsyre i strømmende gas
742015
Metoder til måling af mineraluldsfibre
732015
Grænseværdier for anlæg til direkte tørring722015
Rev. 2017
Rev. 2020
Rev. 2022
Forslag til retningslinjer for kalibrering og kontrol af EBK-anlægsmålere - Affaldsforbrændingsanlæg712015
Lugt fra restauranter702015
Om våde røggasser i relation til OML-beregninger69B2015
Rev. dec. 2021
Rev. jan. 2022
Link til notat fra DCE om OML-beregninger på våde røgfaner
-
2015
Diffuse lugtemissioner - Idekatalog - revideret 202269A2014
Rev. 2018
Rev. 2022
Link til Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1554: Lugtgrænseværdier - Er der sammenhæng mellem lugtgrænseværdier og geneniveau hos naboer-2014
Afprøvning af metode for opsamling og analyse af svovlbrinte i røggasemission682014
Præstationsprøvning 2013 - NOX, CO og O2 i strømmende gas672013
Notat om revision af definitionen af blandingsfortyndere
-2013
Regulering af fastbrændselsfyr op til 1 MW
662013
Præstationsprøvning 2012 - flow og hastighed i strømmende gas
642013
Notat om metalemissioner og skorstenshøjder (affaldsforbrænding og kulfyrede anlæg)
-2012
Notat om VOC grænseværdier og enheder
-2012
NOX emission fra fyring med limholdigt affaldstræ fra møbelindustrier
632012
Test af lugtposer
622011
Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding61
2012
Notat om ny flowstandard pr EN ISO 19611 part 1 og 2 OBS version 3-
2011
EN 14181 og datahåndtering - oversigt over problemstillinger og løsninger-2011
Forslag til skabelon til miljørapportering af AMS data-2011
Idekatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af VOC fra industrielle kilder60
2011
Præstationsprøvning 2010 - Lugt i stømmende gas592011
Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn582011
Præstationsprøvning 2010. QAL2-beregning for NOX, SO2 og partikler.57
2010
Vurdering af PCB emission fra shredderanlæg562013
Vurdering af to metoder til lugtanalyse. Med særligt fokus på præstationsmåling552010
Usikkerhed ved emissionsmålinger - med særligt fokus på feltusikkerhed542011
Klassificering af VOC'er - Sammenligning og vurdering af reglerne i Luftvejledningen og VOC bekendtgørelsen532009
Præstationsprøvning 2009. Gasmotorer (NOX, CO, UHC og O2 i strømmende gas)52
2009
Filtre med begrænset levetid51
2009
PAH emissionen fra røgerier50
2009
Præstationsprøvning 2008 (udført i 2009) Ammoniak i strømmende gas - Målestedets egnethed og gassens homogenitet49
2009
Idékatalog til brug ved regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv48
2008
Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNOX anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak. Vurdering af den anbefalede målemetode MEL-24 for ammoniak i relation til kalibrering af AMS47
2008
Projekt vedrørende emissioner og relevante vilkår for filtrering ved laserskæring, plasmaskæring og flammeskæring46
2006
Vurdering af nuværende og fremtidig praksis for måling af fine partikler i relation til fastsættelsen af en ny B-værdi for støv45
2007
Præstationsprøvning 2007 - Metaller, partikler, CO, O2 og H2O i strømmende gas og metaller på/i filtre og væsker44
2007
Dioxinemission fra affaldsforbrænding 1999-200643
2007
Diffuse emissioner og arealkilder - Vurdering af behov for regulering og monitorering41
2007
Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Revision 1 - Høringsversion

Rapport 39 er udgået med udgivelsen af MEL-16. Anbefalinger i Rapport 39 bør ikke mere anvendes i nye eller reviderede miljøgodkendelser, der bør udarbejdes efter MEL-16.

392009
Kontrol af partikelfiltre med transportabel kontinuert støvmåler38
2007
Beskrivelse af mineralske olier – indhold og anvendelser37
2007
Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg40
2007
Forberedelse af efteruddannelse for kommuner og miljøcentre-2006
Vurdering af PCB emissionsgrænseværdien34
2006
Vurdering af emissionsgrænser for mineralsk olie – som aerosoler og på gasform32
2006
Præstationsprøvning 2006 -NOX, CO, UHC og O2 i strømmende gas36
2006
Præstationsprøvning 2006 - NOX, CO, O2, H2O, HCL, HF, SO2 og volumenstrøm35
2006
Kontrolvilkår for HEPA-filtre33
2006
Dioxinemission fra affaldsforbrænding 2003-0531
2006
Præstationsprøvning 2 - 2005 Støv i lave niveauer, O2, CO2 og H2O30
2005
Håndbog om vurdering af spredning af dioxin og andre miljøskadelige stoffer fra ukontrollerede brande - Miljøprojekt nr. 918, 2004.17
2004
Driftsforhold ved emissionsmålinger26
2004
Bestemmelse af lugtintensitet-2004
Præstationsprøvning 1-2004 - UHC og VOC29
2004
Forprojekt vedrørende Cr(VI)-måling og –udledning i Danmark27
2004
Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre28
2004
Måling af dioxiner fra industrianlæg19
2003
Fortolkningsbidrag til Bekendtgørelse nr. 852 (om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin)23
2002
Opstilling af usikkerhedsbudgetter for direkte visende instrumenter25
2002
Langtidsprøvetagning for dioxin21
2002
Baggrundsdokument for emissionsgrænseværdi for PCB-2002
Udenlandske retningslinier for regulering af lugt20
2001
Måling af dioxinemissionen fra udvalgte sekundære kilder Miljøprojekt nr. 64915
2001
EN standard for lugt i relation til eksisterende vilkår16
2000
Definition af EBK-zone9
2000
Opstilling af usikkerhedsbudgetter i forbindelse med emissionsmålinger14
1999
Baggrundsdokument for fastsættelse af luftemissionsgrænseværdi for DIOXIN10
1999
Notat om grænseværdier for NOX og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kW til 50 MW (indfyret effekt)7
1999
Rensemuligheder for partikler, herunder fine partikler13
1999
Baggrundsdokument for fastsættelse af emissionsgrænseværdi for PAH i luft.11
1999
Bestemmelse af blandingsfortynderes lugttærskelværdier.-1999
Udredning om sammensætning af og B-værdi for blandingsfortyndere-1999
Lugttærskelbestemmelse på udvalgte miniralske terpentiner1
1998
Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller4
1998
Støvemissionsvilkår for træfyrede anlæg mindre end 50 MW-1996
Revidering af fortolkningsbidrag til Luftvejledningen med titlen:
“Emissionsgrænser og kontrolmålinger på efterforbrændingsanlæg, der brænder gasformige organiske produkter”
3
1998