Præstationsprøvning

Hvad betyder egentlig præstationsprøvning, ringtest, round robin osv.? Klik hér for at få en forklaring

En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre præstationsprøvninger blandt de danske laboratorier. Formålet med præstationsprøvninger er at teste og sikre, at danske akkrediterede laboratorier generelt set kan præstere ensartede måleresultater med miljøstyrelsens anbefalede metoder.

Akkrediterede laboratorier skal deltage i præstationsprøvninger og de skal redegøre for deres præstation over for DANAK.

På luftemissionsområdet har der traditionelt set stort set ikke været udbudt præstationsprøvninger, der omfatter prøvetagning, som kan være den betydeligste fejlkilde ved luftemissionsmålinger. På analysesiden (analyse af opsamlede prøver) har der været et større udbud, som sjældent har været rettet direkte mod opsamlede luftemissionsprøver og oftere har været rettet mod opsamlede arbejdsmiljøprøver i luft eller prøver i andre matricer.

Referencelaboratoriets styregruppe har derfor vurderet, at det er vigtigt, at der regelmæssigt gennemføres præstationsprøvninger i Danmark, som rettes mod prøvetagning i luftemission.

I praksis har vi i Danmark mulighed for at gennemføre præstationsprøvninger på partikelfri gasser op til ca. 20°C og knap 100 % RH i en prøvestand, hvor der kan skabes en kendt koncentration af fx. organiske opløsningsmidler. I røggasser (med partikler og høj temperatur og højt vandindhold) er der ingen prøvestand i Nordeuropa og alle præstationsprøvninger gennemføres derfor i udvalgte skorstene med mulighed for op til 6 laboratorier, der måler samtidig. En sådan præstationsprøvning er svær at tolke bagefter, da den sande værdi ikke er kendt, og da det kan være meget vanskeligt at vurdere om det er i analysen eller i prøvetagningen at en evt. fejl ligger. Ikke desto mindre giver denne type præstationsprøvninger megen værdifuld information til både miljømyndigheder, industrien, DANAK og de involverede laboratorier:

  • Præsterer danske laboratorier generelt tilfredsstillende?
  • Hvilke områder er det nødvendigt at sætte ind på, evt. ved opfølgende præstationsprøvninger for samme parameter
  • Øget fokus på det enkelte laboratoriums præstation og deltagelse i en præstationsprøvning vil med stor sandsynlighed øge kvaliteten i det generelle prøvningsarbejde
  • Øget fokus på usikkerhedsbudgetter, og laboratoriernes måde at opgive usikkerheder på ensrettes
  • DANAK får et yderligere værktøj til at bedømme det enkelte laboratoriums præstation
  • Industrien får mulighed for at vurdere kvaliteten af målearbejdet i Danmark
  • Laboratorierne får indbyrdes mulighed for at mødes en gang om året og kan i den forbindelse lære af hinanden og udvide deres netværk. 

Brugeroplevet usikkerhed:

Referencelaboratoriet har udført en analyse af hvordan laboratorierne præsterer i forhold til deres egen angivelse af usikkerhed. Analysen er udført for samtlige relevante præstationsprøvninger udført i Referencelaboratoriet. Analysen giver laboratorierne et værktøj til at vurdere deres egen usikkerhed, og evt til at ændre usikkerhedsangivelsen i laboratoriernes akkrediterede metodeliste. Analysen kan ses i kap. 7 i Rapport 54, som også kan ses under ”Teknisk information” – ”Tekniske rapporter

Oversigt over gennemførte præstationsprøvninger i Referencelaboratoriet:

TitelÅrstalBemærkninger
Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller 1998Omfatter kun oplukning og analyse af filtre med ”sand værdi”
Præstationsprøvning – UHC og VOC2004Prøvetagning og analyse i teststand med ”sande værdier”
Præstationsprøvning – “Støv i lave niveauer, O2, CO2 og H2O”2005Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning – NOx, CO, UHC og O2 i strømmende gas2006Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning – NOx, CO, O2, H2O, HCl, HF, SO2 og volumenstrøm i strømmende gas2006Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt. Testen suppleret med udleverede absorptionsvæsker til analyse med ”sand værdi” for HCL, HF og SO2
Præstationsprøvning – partikler, CO, metaller og Hg2007Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt. Testen suppleret med udleverede absorptionsvæsker til analyse med ”sand værdi” for metaller og Hg
Præstationsprøvning – NH3 i strømmende gas – Målestedets egnethed og gassens homogenitet2008

(udført i 2009)

Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt. Testen suppleret med udleverede absorptionsvæsker til analyse med ”sand værdi” for NH3. Øvelse i test af målested og homogenitetstest efter DS/EN 15259
Præstationsprøvning – Gasmotorer (NOX, CO, UHC og O2 i strømmende gas)2009Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Vurdering af to metoder til lugtanalyse – med særligt fokus på præstationsprøvning2009Analyse af industriprøver udtaget af Referencelaboratoriet samt n-butanolprøver med kendt indhold.
Præstationsprøvning – QAL2-beregning for NOX, SO2 og partikler2010Beregningsopgave med fiktive tal fra et kulfyret kraftværk. Beregning af QAL2 kalibreringsfunktion, gyldigt kalibreingsinterval samt variabilitetstest.
Præstationsprøvning – Lugt i strømmende gas.2010Udtagning og analyse af lugtprøver i fugtige afkast samt analyse af udleverede prøver med kendt indhold af n-butanol og H2S.
Præstationsprøvning – flow/hastighed2012Hastighedsmåling i vindtunnel. Sand værdi ukendt. Beregningsopgave QAL2 for flow.
Præstationsprøvning – NOX, CO og O2 i strømmende gas2013Målinger på gasmotor i henhold til gasmotorbekendtgørelsen.
Præstationsprøvning – NH3 og HCl i strømmende gas2014Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for totalstøv og PM10 (partikler < 10 µm) med fokus på semivolatiles. Målingen omfatter standard parametre med monitor (O2, CO2, CO, NOX og vand)2015Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for TVOC (MEL-07) og opløsningsmidler (MEL-17)2017Prøvetagning og analyse i skorsten. ”Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for NH3, HCl, CO, NOX og O22018Prøvetagning og analyse i skorsten. “Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for formaldehyd, NH3 og SO22018Prøvetagning og analyse i skorsten. “Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for CO, NOX og dioxin2019Prøvetagning og analyse i skorsten. “Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for CO, NOX, Hg, Partikler, H2O, O2, CO2 og N2O.
Herunder bla. test af FTIR (MEL-26) overfor referencemetoder.
2021Prøvetagning og analyse i skorsten. “Sand værdi” ukendt
Præstationsprøvning for lugt og volumenstrøm2022Prøvetagning og analyse i skorsten. “Sand værdi” ukendt
Beregningsøvelse QAL2 og AST2022Beregningsøvelse
Præstationsprøvning 2023, mikroforureninger, NOX, CO, COX, SO2, O2, N2O og HCl2023Prøvetagning og analyse i skorsten. "Sand værdi" uekendt

Resultatet af Referencelaboratoriets præstationsprøvninger præsenteres i anonymiserede rapporter, som er tilgængelige under “Rapporter”.

Næste udbudte præstationsprøvning bliver:

TitelÅrstalBemærkninger
Præstationsprøvning i strømmende gas. Formaldehyd og fenol.
Herudover suppleres med NH3 og andre parametre hvis muligt.
2024Uge 12, vært: Rockwool i Øster Doense