Hvad betyder præstationsprøvning, ringtest, interkalibrering mv.?

Der har været spørgsmål om, hvorvidt og i givet fald hvordan der skelnes mellem præstationsprøvning og ringtest. Begrebet interkalibrering er også anvendt. Hidtil er begreberne til en vis grad anvendt i flæng, men Referencelaboratoriet vil gerne bidrage til, at der fremover anvendes éntydige begreber. Betydningen af begreberne ses nedenfor.

Præstationsprøvning

Præstationsprøvning udføres specifikt for at teste laboratoriers evne til at foretage udvalgte målinger/prøvninger, dvs. for at sikre kvaliteten i deres arbejde. Se mere herom på DANAK.

Den engelske betegnelse for præstationsprøvning er proficiency test.

Ringtest

En ringtest udføres af flere laboratorier, der udfører den samme analyse på de samme prøver. Formålet kan være at opnå større sikkerhed for værdien af en given parameter og at bestemme variationen i bestemmelsen af denne værdi. Formålet kan også være at teste, hvordan det enkelte laboratorium ligger i sammenligning med de øvrige – især i forhold til gennemsnitsværdien for samtlige udførte målinger.

Ringtest kan således godt anvendes som synonym for præstationsprøvning.

Interkalibrering

Interkalibrering indebærer, at man justerer f.eks. metoder eller instrumenter således, at måleværdier og andre data fra forskellige steder bliver sammenlignelige. Specielt i forbindelse med Vanddirektivet betyder interkalibrering, at man skal have et system til at kontrollere, at alle lande mener det samme, når man kommunikerer, og at man er enige om, hvad ”god status” er for miljøet. Der skal opbygges et netværk af interkalibreringsstationer for f.eks. vand, hvor landene betragter vandet som værende på grænsen mellem høj og god status, hhv. mellem god og dårlig status. Formålet er altså at muliggøre sammenligninger landene imellem og, at man mener det samme, når man taler om godt og dårligt vand.

Interkalibrering har altså ikke noget at gøre med kontrol af laboratoriers samtidige måling af samme prøver og er derfor ikke sammenligneligt med præstationsprøvning.

På engelsk anvendes begrebet ringtest med samme betydning som på dansk. Man bruger imidlertid også det mere præcise ”inter-lab comparison” som er delt op i ”inter-lab calibration” og ”inter-lab validation”. Inter-lab beskriver selve samarbejdet mellem laboratorier. “Calibration” anvendes, når der refereres til en kendt standard, mens “validation” anvendes ved validering af et antal resultater, uanset om der er en standard eller ej.

Et andet engelsk udtryk er blevet brugt i forbindelse med målinger på flere laboratorier: Round Robin. Af den direkte oversættelse i Gyldendals røde ordbog ses, at det betyder ”brev (, bønskrift, protestskrivelse) hvor underskrivernes navn står i en kreds (for at skjule hvem der har underskrevet først)”. Det har sit historiske udspring fra det franske ord “ruban” , som betyder bånd. Når bønder i Frankrig i det 17. og 18. århundrede ville klage til kongen gennem en protestskrivelse, var den normale reaktion fra kongen at henrette de to-tre øverste på underskriftslisten. Forståeligt nok ville ingen have deres navn øverst. For at stoppe den tilfældige hævn blev navnene skrevet i en lukket cirkel i bunden af papiret (som på et bånd). Derved stod ingen øverst.

Begrebet er også anvendt i forbindelse med turneringer, og Round Robin betyder, at alle kæmper mod alle.

Der er således ingen sammenhæng til laboratoriers målinger på samme prøver, og begrebet bør ikke anvendes med mindre det, som så mange andre begreber, er blevet en naturligt integreret misforståelse i sproget.

Referencelaboratoriets anbefaling

Reference Laboratoriet foreslår, at ordet ”præstationsprøvning” skal anvendes, når laboratorier mødes for at demonstrere deres formåen. Ved sådanne møder dokumenteres, at laboratorierne kan få sammenlignelige resultater inden for en vis variationsbredde, som er acceptabel i henhold til gældende standarder for området. Tilsvarende anbefaler vi, at der på engelsk benyttes begrebet proficiency test.