Oversigt over arbejdsgrupper i CEN og ISO

Gruppenummer og komponent
Standard nummer
Bemærkning
CEN/TC 264/WG 1: Dioxiner
Del 1 (prøvetagning)
EN 1948-1: 2006
Del 2 (ekstraktion og oprensning)
EN 1948-2: 2006
Del 3 (analyse)
EN 1948-3: 2006
Del 4 (dioxinlignende PCB’er)EN 1948-4: 2006
Del 5 (langtidsprøvetagning)EN 1948-5: 2015
CEN/TC 264/WG 2: Lugt
EN 13725: 2003Revideres – draft 2016
CEN/TC 264/WG 3:
HCl manuel metodeEN 1911: 2010
HCL IR-metode
EN 16429: 2013
CEN/TC 264/WG 4: TVOC og VOC
FID monitor
EN 12619: 2013
Individuelle komponenter på faste adsorbenter
CEN/TS 13649: 2014
CEN/TC 264/WG 5: Støv
Manuel metode
EN 13284-1: 2001
Revideres – forventes færdig i 2016
AMS metode
EN 13284-2: 2004
Revideres – forventes færdig i 2016
CEN/TC 264/WG 8: Hg og spormetaller
Hg manuel metode
EN 13211: 2001
Revideres
Hg med fast adsorbent, inklusiv langtidsprøvetagningIntet nr.Udarbejdes
Hg AMS metode
EN 14884: 2005Revideres
Spormetaller manuel metode
EN 14385: 2004Revideres
CEN/TC 264/WG 9: Kvalitetssikring af AMS
EN 14181: 2014
Vejledning i anvendelsen af EN 14181
CEN/TR 15983: 2010
Tilbagetrukket (erstattes af EN 14181: 2014)
CEN/TC 264/WG 16 – SO2, NOx, O2, CO og H2O mm:
SO2 vådkemisk metode
EN 14791: 2005
Revideres – forventes færdig 2016
NOxEN 14792: 2005Revideres – forventes færdig 2016
O2
EN 14789: 2005Revideres – forventes færdig 2016
CO
EN 15058: 2005
Revideres – forventes færdig 2016
H2O
EN 14790: 2005
Revideres – forventes færdig 2016
SO2 instrumentel metode
FprCEN/TS 17021
Under udarbejdelse  – forventes færdig i 2016
CO2
Intet nr.
Under udarbejdelse  – forventes færdig i 2017
Certification of automated measuring systems – part 4
prEN 15267-4
Under udarbejdelse – forventes færdig i 2016
CEN/TC 264/WG 19:
Planlægning, strategi, rapportering og indretning af  målestederEN 15259: 2007
Anvendelsen af ISO 17025: 2005 til periode målinger (fx luftemissionsmålinger)CEN/TS 15675: 2007
CEN/TC 264/WG 22: Certifikation af AMS
EN 15267-1: 2009


EN 15267-2: 2009


EN 15267-3: 2009


prEN 15267-4 (se WG16)

EN ISO 9169: 2006


EN 15859: 2010
CEN/TC 264/WG 23: Manuel og automatisk måling af hastighed og volumen flow
EN 19611-1: 2013


EN 19611-2: 2013
CEN/TC 264/WG 27: Måling af lugtpåvirkning ved feltinspektion – net metode og røgfane metodeprEN 16841-1

prEN 16841-2

Forventes færdig 2016
CEN/TC 264/WG 33: Drivhus gasser
EN 19694 del 1-6: 2016
CEN/TC/WG36: FTIR metode
Ikke nummereret
Under udvikling - forventes færdig 2017
CEN/TC/WG37: PEMS – Predictive Emission Monitoring Systems
Ikke nummereret
Under udvikling - forventes færdig 2017
ISO/TC 146/SC 1: Stationære kilder
PM10 og PM2,5 i lave koncentrationer med impaktor
EN ISO 23210-1: 2010

Bestemmelse af tidsbaserede masse emissioner og emissionsfaktorerEN ISO 11771: 2011
ISO/TC 146/SC 4: Generelle aspekter

Vejledning i at estimere måleusikkerhed
EN ISO 20988: 2007
Intralaboratorium – valideringsmetode for anvendelsen af  alternative metoder til referencemetoder
EN 14793: 2006
Metode til at estimere en målers usikkerhed ud fra oplysninger om målerens karakteristika.
EN ISO 14956: 2006

Korte beskrivelser

CEN/TC 264/WG 1: Dioxiner

Denne arbejdsgruppe afsluttede arbejdet med standarder vedr. måling af dioxiner, furaner etc. med validering af forslaget til ny europæiske standard for måling af dioxinlignende PCB i emissioner til luften (EN 1948 part 4). En ny standard (EN 1948 del 5) om metoder til langtidsprøvetagning af dioxin mv. blev udgivet i 2015.

 

CEN/TC 264/WG 2: Lugt

Standarden omfatter selve analysen af en udtaget lugtprøve. Det vil sige at den ikke indeholder en beskrivelse af prøvetagningen. Analysen foretages ved hjælp af olfaktometri.

Standarden blev udarbejdet uden der blev foretaget forsøg, som kunne bruges til at fastlægge metodens usikkerhed. Standarden er således ”ikke-valideret”. Der gennemføres med jævne mellemrum en Europæisk sammenlignende prøvning, der blandt andet er med til at fastlægge usikkerheden på metoden.

Standarden er suppleret med en AC (tilføjelse), som indeholder nye skemaer til beregning af præcision og panel udvælgelse.

I maj 2012 er det besluttet at genåbne WG2 med henblik på at revidere standarden og lave en ny standard vedr. prøvetagning af lugt. En ny udgave forventes at udkomme i 2017.

CEN/TC 264/WG 3: HCl
Den gældende udgave af standarden er af ikke nærmere præciserede grunde opdelt i 3 dele – manuel prøveudtagning, opsamling i absorptionsvæske og analyse af indholdet af gasformig klorid.

En spidsfindighed ved denne metode var, at der ved validering fremkom nogle utilfredsstillende usikkerheder. Måden arbejdsgruppen løste problemet på var, at stille krav om en veldefineret filtrering af røggassen, inden den blev ledt til absorptionsflaskerne. Det viste sig nemlig at filtermateriale og filtertemperatur havde indflydelse på hvor meget HCl der blev målt.

Standarden er blevet revideret, og den ny udgave indeholder kun én del.

Arbejdsgruppen har været i dialog med EU DG Environment, der har ytret ønske om en ny standard til bestemmelse af gasformig HCl-standard baseret på kontinuert prøvetagning. Arbejdsgruppen er i færd med at overveje konsekvenser af at overgå til en anden metode (fra gasformig klorid til gasformig HCl), da direktivernes grænseværdier er baseret på den manuelle metode. Endvidere har arbejdsgruppen initieret arbejdet med at udarbejde denne standard for automatisk måling af HCl baseret på IR analyse, som udkom i 2013.

CEN/TC 264/WG 4: TVOC og VOC
EN 12619 vedr. måling af TVOC, udkom i 2013.

CEN/TS 13649 beskriver måling af individuelle organiske stoffer, der bestemmes ved opsamling på adsorptionsrør og efterfølgende kemisk analyse. Standarden er ved revision trukket tilbage og erstattet af en Teknisk specifikation. Dette skyldes primært problemer med at få de mange metoder valideret.

Arbejdsgruppen var i gang med at udvikle en ny standard til måling af visse organiske forbindelser baseret på vådkemisk opsamling. Dette arbejde er stoppet og overgået til CEN/ISO der udarbejder en standard for formaldehyd med vådkemi. 

CEN/TC 264/WG 5: Støv

13284-1 er den manuelle metode, og 13284-2 omhandler kvalitetssikring af støv AMS, og er skrevet som et supplemenet til EN14181 udarbejdet af WG9 om kvalitetssikring af anlægsmålere.

Pt pågår revision af begge standarder, som forventes færdige i 2016.

CEN/TC 264/WG 8: Hg og spormetaller
Alle standarderne i denne gruppe er under revision, herudover arbejdes der på en ny standard om måling af Hg ved faste adsorbenter, herunder langtidsprøvetagning af Hg.

CEN/TC 264/WG 9: Kvalitetssikring af AMS
Arbejdsgruppen beskæftiger sig pt. med:

  • En ny standard der skal beskrive den del af kvalitetssikringen, der ligger efter AMS. I daglig tale DAHS (Data Aquisiation and data Handling) Denne nye standard skal anvendes sammen med kvalitetsstandarden DS/EN 14181, der alene omfatter AMS. Den nye standard foreskriver hvorledes man kvalitetssikrer og dokumenterer kvaliteten af data, der rapporteres til myndighederne. Den nye standard indeholder krav til datakæden, databehandling, data reduktion, substitution og lagring af data. Del 1 af standarden forventes klar til endelig høring i 2017. Del 2 og del 3 formodentlig først i 2018 eller senere.

CEN/TC 264/WG 16: SO2, NOx, O2, CO og H2O (+ ny standard for CO2 + ny standard for SO2 instrumentel + ny standard for certificering af AMS)

Metoderne for måling af NOx, O2 og CO er baseret på instrumenterede metoder. Derfor er principperne i standarden EN/ISO 14956 (standardiseret metode til at estimere en målers usikkerhed ud fra oplysninger om målerens karakteristika) benyttet til fastlæggelsen af krav til måleren.

En anden vigtig opgave for arbejdsgruppen har været at udarbejde et forslag til hvordan det kan vises om to forskellige metoder til bestemmelse af samme parameter giver samme resultat med samme usikkerhed.

  • CO, NOx, H2O, O2 og SO2 med vådkemi blev udgivet i 2007, og er efterfølgende revideret. Udkommer i 2016.
  • En standard for SO2 med instrumentel metode (IR) foreligger i draft (2016) og forventes at udkomme i 2016.
  • En ny standard for CO2 er i gang.

CEN/TC 264/WG 19: Planlægning, strategi, rapportering og indretning af målesteder

EN 15259 omhandler planlægning og strategi i forbindelse med gennemførelse af emissionsmålinger, hvilket vil omfatter alle planlægningsmæssige aktiviteter, der ikke skrives ind i en metodestandard, herunder indretning af målesteder, test af målested og test af gassens homogenitet (stratificering) etc.

EN/TS 1675 omhandler de manglende beskrivelser, der er mellem EN/ISO 17025:2005, som laboratorier akkrediteres efter, og så de skrevne metodestandarder.

Referencelaboratoriet har udgivet et revideret metodeblad MEL 22 Kvalitet i emissionsmålinger, som også omfatter denne standard og implementeringen i Danmark.

CEN/TC 264/WG 22: Certifikation af AMS 

EN 15267 –serien af standarder erstatter de nationale Europæiske systemer til godkendelse af instrumenter til brug for måling af emissioner – primært det tyske TÜV og den engelske mCERTs. Standarderne sikrer gensidig accept af hinandens resultater, og reducerer dermed besvær og pris for godkendelse af AMS. Standarderne beskriver hvorledes test skal gennemføre og hvordan opnåede resultater skal rapporteres, så det bliver lettere for brugeren at sammenligne forskellige målere.

Arbejdet med EN 15267-4 forventes færdigt i 2016.

Arbejdsgruppen har færdiggjort  en standard (EN 15859) for støvvagter til filterovervågning.

CEN/TC 264/WG 23: Manuel og automatisk måling af hastighed og volumen flow
De to standarder for henholdsvis manuel flowmåling og kvalitetssikring af flow AMS er udkommet i 2013. I 2016 arbejdes der på et tolkningsdokument til del 1 manuel metode.

CEN/TC 264/WG 27: Måling af lugtpåvirkning ved feltinspektion – lugthyppighed af genkendelige lugte
I Tyskland findes en VDI Guideline 3940 om bestemmelse af lugtpåvirkning i omgivelserne. Der er stillet forslag om at udarbejde en europæisk standard på dette område.

Det er ofte vanskeligt at beregne, hvordan en virksomhed påvirker omgivelserne med lugt. Der er derfor et ønske om, at kunne vurdere hyppigheden af lugt i omgivelserne omkring én eller flere lugtende aktiviteter ved observationer i felten. Ved undersøgelsen bestemmer man således den reelle lugtpåvirkning i stedet for at beregne lugtpåvirkningen på grundlag af emissionsmålinger.

Princippet er, at der i det betragtede område omkring f.eks. en virksomhed eller et dyrehold eller i et område med flere dyrehold fastlægges et ”netværk” af kvadrater, hver beskrevet ved koordinaterne for de fire hjørner. Netværkets placering og arealstørrelse defineres ud fra viden om udbredelse af de lugtende aktiviteter, skorstenshøjder og anden viden om forholdene. Kvadraterne besøges op til 104 gange i løbet af et år af lugtdommere, hvorefter lugthyppigheden beregnes.

Metoden kan være særdeles relevant for diskussionen om lugt fra åbne arealkilder (komposteringsanlæg og rensningsanlæg). Danmark deltager i arbejdet med denne metode, således at vi ikke står udenfor, men i stedet får mulighed for at påvirke den.

Arbejdsgruppen arbejder med at lave en beskrivelse af ”plume measurement”, dvs. bestemmelse af lugt i eller tæt ved røgfanen fra en lugtkilde. Det har vist sig vanskeligt at finde et fælles udspil for dette, da metoden og anvendelsen af resultaterne er tydeligt forskellige i Holland, Belgien og Tyskland, som er de flittigste brugere af “plume measurement”. Gruppen diskuterer også validitet (usikkerhed) for feltmålinger på baggrund af det danske oplæg til standardens kapitel herom. 

I november 2009 blev det ottende møde i arbejdsgruppen holdt i Baden-Baden. Arbejdet med en standard for vurdering i et netværk omkring lugtkilden (grid measurement) er nået langt, og udkastet til standard rummer beskrivelser af udvælgelse og træning af lugtdommere, fastlæggelse af måleområde (grid), metodens validitet, beregningsmetoder etc. Umiddelbart er der ikke mange faglige hindringer på vejen til et første udkast til høring.

Arbejdet med en måling af lugt i røgfanen fra en virksomhed (plume measurement) skrider også frem, men der er stadig mange diskussioner om de forskellige metoder, som anvendes i forskellige lande. Gruppen har “høvlet en del knaster”, og det er muligt at mødes på flere punkter. Det drejer sig f.eks. om, hvordan man går ind og ud af røgfanen, hvilken meteorologi målingerne skal udføres i og antallet af lugtdommere. De generelle krav til udvælgelse og træning er som for grid measurement. Der er imidlertid en væsentlig udfordring, idet man Tyskland bruger værdier for lugthyppighed også i midten af røgfanen, mens man i Holland og Belgien kun interesserer sig for røgfanens udbredelse (afgrænsning). Grunden hertil er, at man bruger forskellige modeller til spredningsberegning. Det forekommer ikke sandsynligt, at man i Tyskland vil eller kan give sig på dette punkt.

Se referater fra møderne på dette link.

Standarderne forventes at udkomme i 2016.

CEN/TC 264/WG 33: Drivhus gasser fra energitinge industrier
Arbejdsgruppen har i 2016 udgivet 5 standarder. Del 1 “general aspects” er interessant, da den i bilag anfører hvordan usikkerheden beregnes på årsmiddelværdier af fx masseemissioner. Dette er relevant i forbindelse med kvoteordningen for drivhusgasser

ISO/TC 146/SC 1: Stationære kilder
Der er tæt samarbejde mellem CEN og denne komite i ISO. På Dansk Standards hjemmeside findes et link til ISO, og denne komite, herunder en oversigt over hvilke arbejdsgrupper der er aktive.

Mest relevant er de nye standarder for måling af emissionen af PAH og HF. Der arbejdes også på standarder om måling af drivhusgasser (lattergas), PM10 og PM2,5 ved fortynding, methan og test metoder til filtre, der kan oprenses. ISO er i gang med en ny standard for formaldehyd i røggasser med vådkemi.

ISO/TC 146/SC 4: Generelle aspekter.
Denne komite udarbejder standarder, der kan bruges på alle områder inden for måling i luften, herunder også udeluft og arbejdsmiljø. De generelle standarder der udarbejdes her omhandler normalt statistiske aspekter og beskrivelser af hvordan målere kan afprøves i laboratorier.

Der har været et meget tæt samarbejde med denne komite og arbejdet i CEN/TC 264/WG 9.

Siden er opdateret september 2016.