Metodeblade

Granskningsliste dec 2023

Ældre udgaver af metodebladene kan rekvireres ved henvendelse til Referencelaboratoriet.

Metode- blad nr.

Navn

Parameter

Første udgave

Revideret

MEL-01

Planlægning og rapportering af emissionsmålinger (dette metodeblad blev aldrig udgivet, men i stedet indført i kap.8 i Luftvejledningen (2001). Er nu indeholdt i MEL-22 Kvalitet i emissionsmålinger (se længere nede)

Planlægning og rapportering

2001 (kap. 8 i -Luftvejledning) 

Se MEL-22

MEL-02

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas

2021 udgaven af MEL-02 indeholder udelukkende præciseringer mm. og har ikke været sendt i høring. Se ændringer med track changes her.

2022 udgaven af MEL-02 indeholder udelukkende præciseringer mm. og har ikke været sendt i høring. Se ændringer med track changes her.

Partikler

2002

2003

2012

2013

2015

2017

2021

2022

MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOX) i strømmende gas (chemiluminescens metode)

NOx

1999

2003

2007

2014

2017

MEL-04

Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid)

SO2

1999

2003

2007

2017

MEL-05

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas (præstationskrav til kontinuert registrerende måleinstrumenter)

O2

1999

2007

2020

MEL-06

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas (NDIR metode)

CO

1999

2003

2007

2017

MEL-07

Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TVOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion)

TVOC

1999

2008

2014

MEL-08a

Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker)

Metaller

2002

2003

2014

2016

MEL-8b

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)

Hg

2002

2007

MEL-09

Bestemmelse af koncentrationen af phthalater i strømmende gas

Phthalater

1999

2003

MEL10

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas

PAH

2002

2003

2023

(MEL-11)

Udgået. Er nu en del af MEL-15

(Bestemmelse af koncentrationen af Polychlorerede Bifenyler (PCB) i strømmende gas)

(PCB)

2002

2003

udgået 2015

MEL-12

Bestemmelse af koncentrationer af formaldehyd i strømmende gas (DNPH-metoden)

MEL-12 februar 2024 med ændringer fra høringen markeret

MEL-12 februar 2024 høringssvar

Formaldehyd

2002

2003

MEL-13

Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas

MEL-13 november 2023 med ændringer fra høringen markeret

MEL-13 november 2023 høringssvar

Lugt

2003

2003

2019

2023

MEL-14

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie og esterolier i strømmende gas

Mineralsk olie og esterolier (olieaerosoler)

2003

2007

2020

2021

2023

MEL-15 

Bestemmelse af koncentrationen af dioxiner og PCB i strømmende gas

Dioxiner og PCB

2003

2015

MEL-16

Kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer (AMS)

MEL-16 juni 2023 med ændringer fra høringen markeret

MEL-16 juni 2023 høringssvar

QA af AMS

2003

2013

2015

2017

2023

MEL-17

Bestemmelse af koncentrationen af specifikke organiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden)

VOC

2003

2015

MEL-18

Bestemmelse af koncentrationen af monomere diisocyanater i strømmende gas (2-MP-metoden)

Isocyanater

2003

MEL-19

Bestemmelse af koncentrationer af hydrogenklorid og hydrogenfluorid i strømmende gas (manuel opsamling i svag NaOH)

HCI og HF

2003

2007

2013

2021

MEL-20

Bestemmelse af koncentrationen af gasformige aminer (primære og sekundære alifatiske og aromatiske aminer) i strømmende gas (NIT-metoden)

Aminer

2005

MEL-21

Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH)

Mineralske og organiske syrer

2005

2023

MEL-22

Kvalitet i emissionsmålinger

MEL-22 juni 2023 med ændringer fra høringen markeret

MEL-22 juni 2023 høringssvar

Kvalitet i emis-sionsmålinger

2005

2008

2014

2016

2023

MEL-23

Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas

H2S

2006

2014

MEL-24

Bestemmelse af koncentrationen af ammoniak i strømmende gas

NH3

2007

2019

MEL-25

Bestemmelse af volumenstrøm i kanaler

Volumenstrøm

2014

2020

MEL-26 Bestemmelse af koncentrationer af gasformige komponenter i strømmende gas med FTIR FTIR 2019 2020

2022

MEL-27 Bestemmelse af koncentrationer af vanddamp (H2O) i strømmende gas (gravimetrisk metode og temperaturmetode) H2O 2020
MEL-28 Bestemmelse af koncentrationer af aminer, nitraminer og nitrosaminer i strømmende gas Aminer, nitraminer og nitrosaminer 2023