Miljøstyrelsens anbefalede metoder

Aktuelle høringer!!

Metodeliste og metodeblade

Som det fremgår af kapitel 8 i Luftvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001) har Miljøstyrelsen udgivet en liste over anbefalede metoder til præstationskontrol, kvalitetssikring af AMS og stikprøvekontrol.

Metodelisten revideres og opdateres af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Den reviderede metodeliste kan findes via link nederst på denne side.

Ud over metodelisten udgiver Referencelaboratoriet endvidere en række metodeblade for udvalgte parametre. Disse metodeblade er i nyeste version tilgængelige på www.ref-lab.dk. Metodeliste og metodeblade sendes i høring inden udgivelse og væsentlige ændringer.

Metodebladet for planlægning og rapportering, MEL-01 er aldrig blevet udgivet, men er i stedet indarbejdet som en del af kapitel 8 i Luftvejledningen, der indeholder generelle forskrifter vedr. indretning af målested samt adgangsforhold til målestedet. Indretningen af et målested kan være et væsentligt bidrag til et måleresultats troværdighed, og bør være en del af virksomhedens vilkår. Miljømyndighederne bør således ud over de almindelige vilkår også stille vilkår om målestedets indretning samt adgangsforhold til målestedet. Standarden DS/EN 15259 omhandler især planlægning af målinger og indretning af målested, herunder test af målested. DS/EN 15259 er indarbejdet i MEL-22 og standarden og metodebladet erstatter kapitel 8 i Luftvejledningen.

Vilkår bør i øvrigt indeholde krav til relevant produktion under præstationskontrol samt rapportering af produktionens reelle størrelse/omfang under målingernes gennemførelse. Uden et sådan krav kan præstationskontrol i værste fald være misvisende og ikke nødvendigvis et mål for den reelle emission på andre dage.

I nogen tilfælde er der sendt breve fra Referencelaboratoriet til målefirmaer vedrørende helt specifikke måletekniske problemstillinger. Link til disse breve kan findes her. Metodeliste

Oversigt over metodeblade og deres status. Metodebladene kan downloades ved klik på metodeblad nr. her Metodeblade