Lars Kristian Gram

Lars Kristian Gram

Lars Kristian Gram har siden 1987 arbejdet med komplicerede emissionsmålinger på industrielle kilder og fyringsanlæg, herunder bl.a. måling af organiske opløsningsmidler, TVOC, uorganiske gasser og mikroforureninger som dioxiner, PCB og PAH.

Lars har endvidere stor erfaring i kvalitetssikringssystemer, anvendelsen af indirekte metoder samt udvikling og implementering af nye målemetoder.

Lars har gennem en årrække været ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kurser inden for måleteknik, luftforurening og kvalitettsikring af AMS, med deltagere på flere niveauer.

Lars har deltaget aktivt i udformningen af flere kapitler i den ”ny luftvejledning” som udkom i 2001.

Lars har endvidere løst en række opgaver i bla. Malaysia, Nepal og Indonesien vedr. anskaffelse af emissions udstyr og lokal træning brugen af udstyret.