Lars Kristian Gram

Lars Kristian Gram

Lars Kristian Gram har siden 1987 arbejdet med komplicerede emissionsmålinger på industrielle kilder og fyringsanlæg, herunder bl.a. måling af organiske opløsningsmidler, TVOC, uorganiske gasser og mikroforureninger som dioxiner, PCB og PAH.

Lars har endvidere stor erfaring i kvalitetssikringssystemer, anvendelsen af indirekte metoder samt udvikling og implementering af nye målemetoder.

Lars har gennem en årrække været ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kurser inden for måleteknik, luftforurening og kvalitettsikring af AMS, med deltagere på flere niveauer.

Lars har deltaget aktivt i udformningen af flere kapitler i den ”ny luftvejledning” som udkom i 2001.

Lars har endvidere løst en række opgaver i bla. Malaysia, Nepal og Indonesien vedr. anskaffelse af emissions udstyr og lokal træning brugen af udstyret.

Karsten Fuglsang

Karsten Fuglsang

Karsten Fuglsang (KFU) er hos FORCE Technology fagchef for området luftkvalitet. Karsten Fuglsang har siden 1982 arbejdet indgående med luftforureningsmålinger, både inden for områderne udeluft, emission, arbejdsmiljø og indeklima. Hovedvægten har været på metode- og udstyrsudvikling samt konsulentopgaver for private og offentlige virksomheder.

Karsten Fuglsang har opnået en omfattende viden og erfaring og har i de senere år varetaget et stigende antal internationale opgaver, bla. i Østeuropa og Asien.

Karsten Fuglsang har gennem flere år deltaget aktivt i dansk og europæisk arbejde for standardisering af metoder til luftforureningsmåling, især inden for området måling af udeluft.

Karsten Fuglsang er en af initiativtagerne til den danske interessegruppe for gasanalyse (IGAS), som fungerer som et netværk mellem danske interessenter inden for luftforureningsområdet.

Karsten Fuglsang er som medlem af IGAS’ styregruppe arrangør af temamøder inden for området.

Peter Mortensen

Peter Mortensen

Peter Mortensen (PM) er kundechef og kundecenterchef hos Eurofins Miljø A/S med særligt ansvar for firmaets aktiviteter på moniteringsområdet. Peter har beskæftiget sig med målinger, analyser og vurdering af luftforureninger siden 1987 og har derigennem erhvervet en betydelig praktisk og teoretisk erfaring indenfor alle dele af luftområdet. I de første år var opgaverne centreret omkring indeklima og arbejdsmiljø, mens det de senest 10 år har omfattet alle aspekter af luftmålinger herunder røggasemissioner og udeluft.

Peter har i en stor del af perioden haft det ledelsesmæssige ansvar for Eurofins´ aktiviteter på luftområdet ligesom han i en periode også havde ansvaret for firmaets luftlaboratorium.

Peter Mortensen har gennem årene gennemført et betydeligt antal udviklingsprojekter for Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, EU m.fl. på luftområdet.